slide2
slide1
slide3
slide2
europort-pharmaceuticals
Scroll naar de content
Tekst

Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Onder "Europort" wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Europort Pharmaceuticals BV, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam.
2. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met Europort een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).

II. ALGEMEEN/TOEPASSING
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten, leveranties en werkzaamheden van Europort, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Europort schriftelijk met koper zijn overeengekomen.
III. AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST
1. Alle aanbiedingen van Europort zijn vrijblijvend en binden Europort derhalve niet.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Europort de opdracht van koper schriftelijk bevestigt of op het moment dat Europort begint met de uitvoering van de opdracht.

IV. LEVERING
1. Levering geschiedt af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden Europort niet.
3. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enige verplichting van koper uit de overeenkomst, tenzij koper hiertoe op grond van wettelijke bepalingen gerechtigd is.
4. Aan de leveringsplicht van Europort zal zijn voldaan door het éénmaal aanbieden van de goederen. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of door de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van koper.
5. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door koper aan Europort ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschoven.

V. VERPAKKING EN EMBALLAGE
1. De verpakking en etikettering van de te leveren produkten wordt door Europort conform de daarvoor geldende wettelijke normen als goed ondernemer bepaald.
2. Koper draagt zelf de verantwoording voor de opslag, c.q. verwerking van lege/gebruikte verpakkingsmaterialen conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
3. De door Europort ten behoeve van de verpakking en verzending beschikbaar gestelde pallets, kratten etc., al dan niet tegen statiegeld, blijven het onvervreemdbaar eigendom van Europort.
4. Koper is verplicht deze verpakking franco naar Europort terug te zenden naar het door Europort opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.
5. De door Europort eventueel berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.
6. Europort is gerechtigd met betrekking tot terugontvangen beschadigde of incomplete verpakkingsmaterialen/emballage, te harer keuze naar redelijkheid en billijkheid de kosten van vervanging, reparatie of completering aan koper in rekening te brengen. Indien Europort voor de emballage statiegeld in rekening heeft gebracht is zij gerechtigd deze kosten in te houden op de te crediteren statiegelden en zonodig de extra kosten op koper te verhalen.

VI. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn netto en exclusief BTW, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende materiaalprijzen, loonkosten, transportkosten, alsmede valutaverhoudingen.
3. Indien deze kosten door prijsstijging na de aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Europort gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Dit geldt eveneens indien deze verhoging ten tijde van de aanbieding voorzienbaar was.
4. De prijsverhoging zal door Europort onverwijld schriftelijk ter kennis van koper worden gebracht.
5. Indien de kostprijsverhoging als bedoeld in lid 3 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop deze daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
6. Belastingen, die ten tijde van de aanbieding niet bestonden, zijn vatbaar voor doorberekening, alsmede de eventuele verhoging van belastingen. Het bepaalde onder lid 5 is in dit geval niet van toepassing.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Europort behoudt zich de eigendom van het verkochte voor tot het tijdstip dat koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Europort verschuldigd is, heeft betaald, ook indien levering in gedeelten plaatsvindt.
2. Ingeval van niet-tijdige betaling door de koper zal Europort het recht hebben het verkochte zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd Europort's overige rechten in verband met niet tijdige betaling. Koper stelt het verkochte ter beschikking van Europort en verschaft Europort zonodig toegang tot alle ruimten waar zich goederen van Europort bevinden.
VIII. BETALING
1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, schuldvergelijking of korting.
2. Indien koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van het genoemde bedrag over te gaan, dan heeft zulks - onverminderd enig overig aan Europort toekomend recht - ten gevolge dat:
a. alle overige ten name van koper bij Europort openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
b. Europort het recht krijgt over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum een verzuimrente te berekenen ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente, zij het met een minimum van 1% per maand, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden;
c. alle door Europort zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke te maken kosten, waaronder begrepen 15% incassokosten berekend over het openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 250,--), ten laste van koper komen, zonder dat daarvan behoeft te worden aangetoond dat deze kosten zijn gemaakt.

IX. OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. Europort behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, dan wel onder bewind wordt gesteld;
b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van koper's onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of, wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Alle vorderingen die Europort ten tijde van het bestaan van één of meer in lid 1 genoemde omstandigheden op koper mocht hebben, zullen terstond ten volle opeisbaar zijn, onverminderd Europort's recht tot vordering van volledige vergoeding van schade, c.q. gederfde winst en eventuele vergoeding van rechtskundige bijstand in en buiten rechte.
3. De winstderving bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 250,-- (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs.

X. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Europort wegens buitengewone omstandigheden, zoals beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, revolutie, verkeersbelemmeringen of transportproblemen en iedere omstandigheid die Europort niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
2. Indien nakoming door Europort van één of meer van haar verplichtingen in verband met één of meer der hierboven opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, heeft zij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Europort is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde, in redelijkheid en billijkheid, naar rato aan koper te factureren.
3. Indien echter gehele of gedeeltelijke opschorting als onder 2 bedoeld de latere prestatie van Europort zo grondig voor koper in betekenis zou veranderen, dat acceptatie daarvan door deze laatste redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, is koper van zijn afnameverplichtingen ontslagen en vervalt de betalingsverplichting van koper met betrekking tot de niet geleverde goederen.

XI. ANNULERING
1. Indien koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Europort het recht koper annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 250,-- in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:
a. tot 31 dagen vóór de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 30%;
b. 30 dagen of minder vóór de overeengekomen leveringsdatum 40%.
2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na gedeeltelijke uitvoering/levering van de order kan niet worden voldaan. Dit is eveneens van toepassing indien het te leveren product speciaal voor koper wordt vervaardigd, c.q. ver- of bewerkt.
3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven is de datum van annulering.

XII. AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAME
1. Europort's aansprakelijkheid als gevolg van niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke levering zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag der betreffende goederen te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van goederen en emballage, beperkt tot directe schade aan personen of goederen.
2. Behoudens bepalingen van dwingend recht met betrekking tot (product)aansprakelijkheid is Europort niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, ver-, c.q. bewerking van het geleverde, al dan niet in strijd met de in de branche geldende normen en waarden.
3. Koper dient Europort binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis te stellen van eventuele aanmerking op de levering. Koper zal ter beperking van de schade de aanwijzingen van Europort met betrekking tot de goederen en emballage opvolgen.
4. Mededelingen door of namens Europort betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, enz. van de goederen binden haar niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.

XIII. RETOURZENDINGEN
1. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Europort, waarbij koper een retourzendingsnummer wordt verstrekt, zijn niet toegestaan.
2. Indien retourzendingen zonder toestemming geschieden, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van koper. Voorts is Europort gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen en vrij de goederen voor rekening en risico van koper (zonodig onder derden) op te slaan en te diens beschikking te houden.
3. Retourzendingen zonder toestemming van Europort ontheffen koper in geen enkel opzicht van diens (betalings)verplichtingen.
4. Retourzendingen vice versa, reizen immer voor risico van koper.

XIV. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen Europort en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of die daarmee verband houden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.
3. In geval van interpretatieverschillen over de tekst is alleen de Nederlandse tekst bepalend.
4. Alle handelsvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd conform de Incoterms van de International Chamber of Commerce, Editie 2000, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

XV. SLOTBEPALING
Indien Europort niet steeds de strikte naleving van deze tekst verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Europort het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Europort Pharmaceuticals B.V. logo
Europort Pharmaceuticals B.V.
Tekst slogan

Gespecialiseerd in de levering van vaccins aan Travel-clinics, ARBO- en geneeskundige diensten

Europort Pharmaceuticals B.V. logo
Europort Pharmaceuticals B.V.

Copyright 2021 © Europort Pharmaceuticals B.V. | Alle rechten voorbehouden | Leveringsvoorwaarden | Commercial Terms | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM.nl