Nederlands

Disclaimer website:

Teksten en afbeeldingen van deze website en alle afzonderlijke items zijn onderworpen aan het auteursrecht van haar respectievelijke eigenaren. Alle informatie en gegevens worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. Europort Pharmaceuticals B.V. heeft er naar gestreefd om op deze website informatie te verstrekken die volledig accuraat en up-to-date is. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Europort Pharmaceuticals B.V. en/of een van de aanbieders van content op deze website is/zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de inhoud - inclusief typefouten - van deze website noch voor enige acties daaruit voortvloeiende.

 

Disclaimer e-mail:

Dit bericht - en indien van toepassing, haar bijlagen - kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dringend doch beleefd dit bericht (inclusief bijlage(n) te vernietigen zonder het te lezen, te kopiëren, te verspreiden, opnieuw te verzenden, door te sturen of openbaar te maken aan derden. Gelieve de afzender direct te informeren. Dit bericht - en indien van toepassing, haar bijlagen - bindt Europort Pharmaceuticals B.V. (of een van haar dochterondernemingen) juridisch niet, tenzij bevestigd per brief, e-mail of fax. Europort Pharmaceuticals B.V. (of een van haar dochterondernemingen) kan op geen enkele wijze instaan voor de juiste en/of volledige en/of tijdige verzending van dit bericht - en indien van toepassing, haar bijlagen - noch kan Europort Pharmaceuticals B.V. de vertrouwelijkheid van dit bericht garanderen.

 

Op alle overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden, zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, en op alle overeenkomsten waarbij wij als koper optreden, zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, welke u van ons hebt ontvangen en welke tevens zijn gepubliceerd op https://www.europort-pharma.eu. In deze voorwaarden is onder meer een rechts- en forumkeuzebeding opgenomen. Wij verwerpen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van uw voorwaarden.

 

Engels

Disclaimer website:

Texts and illustrations on this website and all its individual items are subject to the copyright of its respective owners. All information and data are provided for information purposes only. Europort Pharmaceuticals B.V. has strived to provide information on this website that is fully accurate and up to date. However, no legal rights may be derived from its content. Neither Europort Pharmaceuticals B.V. nor any of the content providers for this website shall be liable for any errors in the content − including typographical errors − nor for any actions taken in reliance thereon.

 

Disclaimer e-mail:

This message − and its attachments, if applicable − may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message, please destroy it without reading or copying it and without distributing, re-transmitting, forwarding or disclosing it to any other person. Please inform the sender immediately. This message − or its attachments, if applicable − is not legally binding upon Europort Pharmaceuticals B.V. (or one of its subsidiaries) unless confirmed by letter, e-mail, or telefax. Europort Pharmaceuticals B.V. (or one of its subsidiaries) cannot in any way guarantee the proper and/or complete and/or timely transmission of this message or of any attachment, nor can Europort Pharmaceuticals B.V. guarantee the confidentiality of the transmission.

 

To all agreements whereby we act as seller, our general terms and conditions of sale, delivery, and payment apply, and to all agreements whereby we act as buyer, our general terms and conditions of purchase apply, which you have received from us and which are published at https://www.europort-pharma.eu. These terms and conditions include a governing law- and jurisdiction clause. We expressly reject the applicability of your terms and conditions.

 

My message
Pagina wordt geladen